Logo
Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYBELEID OJW|ADVOCATEN B.V.

OJW|Advocaten B.V. verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Wij hechten echter veel belang aan de bescherming van privacy en de veiligheid van persoonsgegevens en zullen deze verwerken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) en (per 25 mei 2018) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede overige toepasselijke wet- en regelgeving. Wij informeren u hier in dit document graag nader over.

Hoe wij aan persoonsgegevens komen ?

De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten en (vrijblijvende) rechtszoekenden vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch, via e-mail of via onze website. Dit kan gegevens van de cliënten of rechtszoekende zelf betreffen, of van derden met wie zij in een rechtsbetrekking of rechtsgeding zijn betrokken of met wie zij een rechtsbetrekking of rechtsgeding (willen) aan gaan. Verder raadplegen wij indien nodig openbare registers zoals  de kamer van koophandel, het kadaster etc. voor informatie en/of uittreksels en kunnen wij kennis nemen van openbaar toegankelijke gegevens op Internet en Social Media.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken ?

Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel worden verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, of één van onze cliënten, als verantwoordelijke, rust. Ook kan het zijn dat wij de persoonsgegevens verwerken met het oog op de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag dat aan één van onze cliënten, als verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij voor de overheid optreden. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van OJW|Advocaten B.V. en/of onze cliënten. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het adviseren over of aangaan van een juridische procedure, of anderszins adviseren over de rechtspositie van deze cliënten. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn of zouden kunnen worden en de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

Wat wij met persoonsgegevens doen ?

Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met leveranciers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben wij verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan gerechtelijke instanties, de wederpartij of (relevante) derden. Indien u cliënt bent, of hiervoor toestemming heeft gegeven, worden uw contactgegevens tevens gebruikt voor nieuwsbrieven of uitnodigingen voor evenementen. U kunt zich hiervoor te allen tijde afmelden. Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden minimaal 7 tot maximaal 20 jaar lang bewaard. Dit zijn de termijnen waarin er fiscaal of op het gebied van aansprakelijkheid of executie van vonnissen en arresten nog relevante zaken kunnen gaan spelen.

Wat uw rechten als betrokkene zijn ?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier) hier toegang tot hebben;
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens;
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn;
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken;
  • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat;
  • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens;
  • U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een besluit uitsluitend gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking (waaronder profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen en belangen hebben waardoor het verwerkingsbelang of onze wettelijke geheimhoudingsverplichting van groter belang is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.

Gebruik van onze website, cookies

Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website zullen wij die gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden. Als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres daarvoor opslaan en gebruiken.

Om het browsen en gebruik van onze website te vergemakkelijken, te monitoren en te verbeteren maken wij gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt de instellingen van uw webbrowser mogelijk veranderen waardoor u geen cookies meer zult ontvangen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Onze website biedt mogelijk verwijzingen – inclusief hyperlinks – naar websites die worden aangeboden door andere bedrijven / personen of door sociale media. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens via deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Wijzigen van ons privacybeleid, contact

OJW|Advocaten B.V. behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen (laatste versie 7 mei 2018). Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met:

 

OJW|Advocaten B.V.

Kloosterstraat 10

5051 RD Goirle

Postbus 14

5050 AA Goirle

 

T 013 5302378

F 013 5302379

 

E secretariaat@ojw-advocaten.nl

www.ojw-advocaten.nl