Logo
Incasso's

No Cure No Pay Incasso, hoe het werk

Over het bedrag dat wij voor u zullen gaan incasseren, brengen wij de debiteur de volgende percentages aan buitengerechtelijke kosten in rekening:*

Hoofdsom tot en met Toepasselijk percentage Maximum
€ 2.500,-- 15% over de hoofdsom € 375,--
min.
€ 40,--
€ 5.000,-- € 375,-- + 10% over (hoofdsom minus € 2.500,--) € 625,--
€ 10.000,-- € 625,-- + 5% over (hoofdsom minus € 5.000,--_ € 875,--
€ 200.000,-- € 875,-- + 1% over (hoofdsom minus € 10.000,--) € 2.775,--
Boven de € 200.000,-- € 2.775,-- + 0,5% over (hoofdsom minus € 200.000,--) € 6.775,--

Lukt het ons om uw vordering inclusief de buitengerechtelijke kosten volgens voornoemde staffel te incasseren dan brengen wij u (exclusief BTW) deze buitengerechtelijke kosten in rekening. U houdt aldus over de volledige hoofdsom en geïncasseerde rente. Betaalt de debiteur uw vordering en/of de buitengerechtelijke kosten niet volledig dan brengen wij u voornoemde staffel in rekening over het geïncasseerde bedrag. Wordt er in het geheel niets geïncasseerd dan betaalt u dus ook niets. 

Voorwaarden
Deze regeling geldt alleen voor onbetwiste vorderingen vanaf € 250,00 in hoofdsom. Op het moment dat uw wederpartij zich op het standpunt stelt dat u geen recht heeft op het gevorderde bedrag (bijvoorbeeld omdat het door u geleverde product niet zou deugen), is géén sprake van een onbetwiste vordering. Of uw wederpartij gelijk heeft of niet maakt daarvoor niet uit. Op het moment dat uw vordering wordt betwist, komt bovenstaande no cure no pay-regeling te vervallen. Wij leggen op dat moment aan u de keuze voor of u de zaak – uiteraard kosteloos – wilt neerleggen, of dat u de zaak wenst voort te zetten tegen betaling op uurbasis waarbij wij een uurtarief in rekening brengen van € 185,00 (exclusief 7% kantoorkosten en 21% BTW)*.

Procederen
Bovenstaande no cure no pay-regeling geldt voor het traject voorafgaande aan een eventuele procedure. Indien uw vordering niet wordt betwist, maar onze werkzaamheden evenmin tot betaling van uw vordering hebben geleid, leggen wij aan u de vraag voor of u een procedure wenst te starten. Als u dat niet wilt, sluiten wij uw dossier vanzelfsprekend kosteloos voor u. Als u wel wilt procederen, vervalt de no cure no pay-regeling en voeren wij de procedure graag voor u tegen betaling op basis van de door ons gewerkte uren vanaf dat moment. Ook in dat geval komt u dus niet voor nare verrassingen te staan.

 

In geval van een procedure dient u zich te realiseren dat iedere procedure anders is. De ene procedure zal meer tijd in beslag nemen (en dus hogere kosten met zich brengen) dan de andere. Bovendien worden buitengerechtelijke kosten niet altijd (volledig) toegewezen en zal de proceskostenveroordeling zelf lang niet altijd toereikend zijn om uw advocaatkosten volledig mee te voldoen. Klik hier voor meer informatie over het verloop en de kosten van een procedure. Ten slotte is het natuurlijk zo dat wanneer u uiteindelijk over een gunstig vonnis beschikt, dat nog niet per definitie betekent dat u dat vonnis ook met succes ten uitvoer kunt leggen. Het zou bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat uw wederpartij simpelweg onvoldoende verhaal biedt.

 
* Staffel ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit, prijswijzigingen voorbehouden. Voor business to business kunnen afwijkende tarieven overeen gekomen zijn.