Logo
Disclaimer

Disclaimer

Alle teksten op deze website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekt en kunnen derhalve nimmer worden gebruikt of beschouwd als juridische en/of professionele adviezen. Indien u behoefte heeft aan juridische bijstand of advies op een bepaald rechtsgebied of indien u verdere informatie wenst over hetgeen op deze site is gepubliceerd, neem dan gerust contact op met OJW-Advocaten.

OJW-Advocaten tracht om de inhoud van deze website zo correct, actueel en compleet mogelijk te maken en te houden, doch OJW-Advocaten garandeert op geen enkele wijze de juistheid, actualiteit en volledigheid daarvan. Ook kan OJW-Advocaten de resultaten die eventueel met behulp van de informatie op deze website worden nagestreefd op geen enkele wijze garanderen. OJW-Advocaten accepteert op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor fouten of schade van welke aard of omvang dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van (de informatie op) deze website.

Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere sites, welke links als zodanig in uw browser herkenbaar zouden moeten zijn en welke zo mogelijk ook als zodanig zijn aangegeven. Sites waarnaar op onze website mogelijk wordt verwezen worden veelal gemaakt en beheerd door onafhankelijke derden waarover wij geen enkele zeggenschap hebben en waarmee wij op geen enkele wijze juridisch of organisatorisch zijn gebonden. OJW-Advocaten accepteert op geen enkele manier enige aansprakelijkheid voor de toegankelijkheid, inhoud of het gebruik van de sites waarnaar door ons op enigerlei wijze wordt verwezen.

Auteursrecht
Op deze site en/of de informatie daarop rusten onze auteurs- en overige intellectuele eigendomsrechten waaronder het databankenrecht. Alle rechten worden te dezer zake voorbehouden, elk ongeautoriseerd gebruik van materialen op deze site kan in strijd zijn met voornoemde intellectuele eigendomsrechten.

Niets van of op deze site mag, behoudens onze schriftelijke voorafgaande toestemming, duurzaam worden opgeslagen of anderszins worden gekopieerd, gedistribueerd of geopenbaard voor andere dan persoonlijke niet-commerciële doeleinden, danwel voor informatiedoeleinden. Het verwijderen van bovenstaande of enig andere (auteurs)recht aankondiging uit de door u van deze site gedownloade gegevens, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan.

Deze website en/of de informatie daarop mag op geen enkele wijze worden veranderd, verspreid, geopenbaard, uitgevoerd of duurzaam worden opgeslagen of gebruikt in enig ander werk, publicatie, website of enig electronisch informatiesysteem voor welk doeleinde dan ook.

Het auteursrecht van de portretfoto's op de pagina "advocaten" alsmede de foto's van de advocaten in toga met een wetboek in kleur komt toe aan Ron's Photography te Goirle. Op onze site gebruiken wij een foto-uitsnede van een door An van der Steen exclusief voor OJW-Advocaten vervaardigd schilderij getiteld "drie ruiters trekken ten strijde". Ieder gebruik van de foto-uitsnede is niet toegestaan.

Privacy
OJW-Advocaten staat voor vertrouwen en vertrouwelijkheid. Door het raadplegen van onze site ontvangen wij nagenoeg geen informatie die kan leiden tot identificatie van bezoekers van deze website. Voor zover dergelijke of door u via e-mail verstrekte informatie door ons wordt verkregen zal deze uitsluitend worden gebruikt om ons in staat te stellen om op uw vragen of een verzoek om nadere informatie te reageren of om het gebruik van deze site te monitoren, dan wel voor het doel dat u daaraan bij het overleggen van de gegevens heeft aangegeven. Indien u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via het contactformulier op onze website zullen wij die gegevens alleen gebruiken om contact met u op te nemen, zodat wij uw vragen kunnen beantwoorden.

Elk e-mail bericht dat aan een van de medewerkers van OJW-Advocaten wordt verzonden, zal in ieder geval uw e-mailadres bevatten. Verkregen gegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld, en uitsluitend gebruikt voor doeleinden als hierboven genoemd. Verzamelde informatie wordt door ons - voor zover niet noodzakelijk voor verwezenlijking van voornoemde doeleinden - niet aan derden verstrekt.

Cookies kunnen door deze site worden gebruikt als middel om het browsen en gebruik van de site te vergemakkelijken. Door gebruik van de site geeft u OJW-Advocaten uw uitdrukkelijke toestemming om cookies te gebruiken in relatie met uw gebruik van de site. Uiteraard kunt u de instellingen van uw webbrowser veranderen waardoor u geen cookies meer zult ontvangen. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.